Yönetim Danışmanlığı

Kurumun büyümesi karlılığının artması ve uzun bir ömre sahip olması stratejisi çerçevesinde dünyadaki gelişim ve değişime açık olması ve rekabet şartlarının gerektirdiği yenilikleri ve iş yönetimi tekniklerini kurumsal yönetim süreçlerine katması büyük öneme sahiptir. Günümüzde  işletmelerin performansı sadece karlılıkları ile ölçümlenmeyip işletmelerin performansını ve değerini oluşturan kavramlar aşağıdaki başlıklar kapsamında değerlendirilerek bir neticeye ulaşılmaktadır:   

  • Stratejik yönetim
  • Kurumsal yönetim
  • Kurumsal risk yönetimi ve
  • Kurumsal sosyal sorumluluk prensipleri

Ülkemizde işletmelerin %95’den fazlasının KOBİ statüsünde olması ve bir çok işletmenin ikinci kuşağa dahi geçmeden ömrünü sonlandırması ülkemizde gelişmiş uzun ömürlü markalaşmış işletmelerin varlığını azaltmaktadır.

Üstelik kurumsal yapıların gelişmişlik düzeylerinin düşüklüğü işletmelerin gününü kurtarmaya yönelik faaliyetlerle boğuşması işletmelerin temel sorumluluklarında da aksamalara sebep olmakta işletmelerin kurumsal sürdürülebilirliğini tehdit eden; ekonomik yapı teknolojik gelişmelerin anlaşılması ve kurum süreçlerine entegrasyonu istihdam piyasasındaki değişimlerin işletme insan kaynakları yönetimi politikalarına dahil edilmesi çevre ve sosyal sürdürülebilirlik açısından ulusal ve uluslararası standart ve yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılanması konularındaki yetkinlik açıkları işletmelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik açısından bu yetkinlik açıklarının giderilmesi için işletme yönetimi ve çalışanlarının işletme alt yapılarının bu gereklilikleri karşılayacak şekilde dizayn edilmesi ve yönetilmesi esastır.

Bir sürecin etkili olabilmesi ve arzu edilen geleceğe ulaşılabilmesi için öncelikle işletmenin ne istediğini bilmesi ve bu doğrultuda hedefler belirlemesi gereklidir. Bu hedefler işletmenin stratejik amaçlarını en iyi şekilde yansıtan değişkenlerden oluşmalı ve şirket çalışanları müşterileri ticari ortakları yatırımcıları kamu yetkilileri ve sosyal paydaşları tarafından da eksiksiz biçimde anlaşılmalıdır. Bu hedeflerin oluşturulması aşamasında:

  • Ekonomik yapı sosyal değişimler teknik ve teknolojik değişimler yasalar standartlar kurallar vb. uyum göstergelerinin iyi anlaşılması
  • Müşteri ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması değer kavramını müşterinin bakış açısından tanımlayan bir dizi performans değişkeninin tanımlanması
  • İşletme paydaşlarının (hissedarlar müşteriler çalışanlar tedarikçiler işletmeyi çevreleyen toplumsal çevre kamu yönetimi vb. gibi) isteklerinin ve ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması karşılıklı etkileşim ve iletişim mekanizmalarının tanımlanması
  • İşletmenin rekabet gücünün artmasında önemli bir etken olan verimlilik düzeyinin artmasına yönelik risk ve performans yönetimi süreçlerinin etkinleştirilmesi kaynakların optimize edilerek kaynak kullanım maliyetlerinin düşürülmesi çevresel etkilerin azaltılması ya da önlenmesi enerji kullanım maliyetlerinin düşürülmesi gibi süreçlerin etkinleştirilmesi ve çalışma kültürünün bu doğrultuda değişiminin sağlanması gereklidir.

İşletmelerin bunu başarabilmesi ancak  kurum kültüründe bu değişimi sağlayacak ve yönetecek yetkinliği kazanmaları ile mümkündür. İşte tam bu noktada Yönetim Danışmanları en kritik paydaş olarak devreye girmekte işletmelerin daha rekabetçi dinamik ve değişime duyarlı sistemlere ve süreçlere sahip olabilmeleri konusunda  işletme yönetimi ve çalışanlarına metot aktarımında bulunacak analiz strateji geliştirme sistem ve süreç iyileştirme ya da tasarımı kurumsal risklerin ve performansın izlenmesine ve ölçümlenmesine yönelik  yöntem ve iyileştirme bilginin aktarılması ve değişimin yönetimi kültürünün aşılanması konusunda dış bir ajan olarak önemli katkılarda bulunacaktır.

 

Yönetim DanışmanlığıdanışmanlıkdenetimYMMDenetimymmsmmmdenetimiç denetimbağımsız denetim

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ