Vergi Denetimi Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim uygunluğunun denetim standartlarına göre incelenmesi hizmetleridir.

Anadolu Ekol olarak tecrübeli Yeminli Mali Müşavirlerimiz eliyle aşağıdaki başlıklar halinde sıralanan Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini sunmaktayız:

Tam Tasdik İşlemleri

 • Yıllık Gelir vergisi Beyanname Tasdiki
 • Yıllık Kurumlar vergisi Beyanname Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Tasdiki
 • Teşvik İndirim İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
 • Münferit Beyanname Tasdiki
 • Diğer Gelir ve Kurumlar vergisi Beyannameleri

Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler İSTERLERSE yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler. Tam tasdik

yaptırılması zorunlu değil ihtiyarî olup tam tasdikin avantajlarından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından benimsenecek bir alternatif teşkil etmektedir.

Ancak tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda YMM ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup sözleşme yapma işleminin OCAK ayı içinde
tamamlanması gerekmektedir.
 
Ocak ayı içinde (yani süresinde) düzenlenecek sözleşmelerin 3568 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ (R.G. 6.2.2008 – 26779) uyarınca Şubat ayı sonuna kadar internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmesi zorunludur. Ayrıca YMM’ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin eklenmesi gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) İNCELENMİŞ BELGE OLARAK KABUL EDİLİR. Tam tasdik yaptıran işletmeler Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu Tebliğ)

Tam tasdik yaptıran firmaların yatırım indirimi ve sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek yoktur.
(25 no.lu Tebliğ)

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

2012 yılı aktif toplamı 5.580.000 TL ve net satışları 11.156.000 TL’ den az olan firmalar beyannamelerini 4 seri no.lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler bu mecburiyetten muaf olurlar.

Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek külfetinden kurtulabilirler. 

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000- TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iadesi mümkündür Tam tasdik yaptırılması malî müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu doğuruyor olması önemli bir katkıdır. Ayrıca denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları işletmelere sağlanacak önemli katkılardandır.

İade Ve Mahsup İşlemleri

 • İade ve Mahsup İşlemleri KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
 • Özel Tüketim vergisi Üretim Tecil - Terkin ve Özel Tüketim vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı İle Biyoetanol Üretim ve Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
 • Gümrük Beyannamesi Tasdiki

 

Ayrıca vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen geniş bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan kadromuz şirketlerin KDV iade taleplerinde yardımcı olacak hizmetler vermektedir.  

KDV iadesi talep edilebilecek tutarlar 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) (11/1-c) 32 geçici 26 geçici 29 ve geçici 30 uncu maddeleri ile 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi ve 213 sayılı Kanunun 120 nci maddesi hükümleri uyarınca her bir istisna türüne ilişkin düzenlemeler veya öngörülen/belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenebilmektedir.

KDV mal ve hizmetlerin üretim ve pazarlama aşamalarında her bir aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir dolaylı vergidir. Katma değer vergisinin (KDV'nin) en önemli özelliği indirim mekanizmasına sahip olmasıdır. Bu mekanizma ile mal ve hizmetin üretim aşamasından nihaî tüketiciye kadar olan bütün aşamalarında vergi alınmakta ve her bir aşamada alınan vergiden bir önceki aşamada alınan vergi indirilmek suretiyle bakiye kalan vergi hazineye intikal ettirilmektedir. Sahip olunan bu sistem ile sadece o aşamada eklenen katma değer üzerinden vergi hesaplanmış olmaktadır. Söz konusu bu vergiye katma değer vergisi adı verilmesinin bir nedeni de budur. Yine sahip olunan indirim mekanizması ile bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü; o mal veya hizmetin nihaî tüketiciye satış bedeline satılan malın ait olduğu vergi oranının uygulanması suretiyle bulunan tutar olmaktadır. Böylece bir taraftan vergiden vergi alınması ve her aşamada alınan vergilerin mal ve hizmetin bünyesinde kalması gibi durumlarda o mal veya hizmet üzerine ağır bir vergi yükü yüklenmesi önlenirken diğer taraftan nihaî tüketiciye gelinceye kadararada geçen aşama sayısından bağımsız olarak aynı tip mal ve hizmetlerin aynı vergi yükünü taşıması sağlanmış olmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm hususlar göz önüne alınarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun(KDVK'nın) 29'uncu maddesi ile indirim müessesesi düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre mükellefler yaptıkları teslimler veya ifa ettikleri hizmetler üzerinden hesaplayacakları vergiden kendilerine yapılan teslimler veya ifa olunan hizmetler ile ithal ettikleri mallara ait vergiyi indirebilmektedirler. Diğer bir ifade ile mükellefler işleri ile ilgili olarak satın aldıkları veya ithal ettikleri mallar veya yaptırdıkları hizmetler dolayısıyla borçlandıkları veya ödedikleri vergiyi teslim ettikleri mallar veya ifa ettikleri hizmetler dolayısıyla müşterilerinden aldıkları veya alacaklı bulundukları vergiden mahsup edecekler ve arada olumlu bir fark oluşması halinde bu farkı hazineye intikal ettireceklerdir. Mükelleflerin indirim konusu yaptıkları vergi ise zaten daha önceki safhada hazineye intikal ettirilmiş olacaktır.

Diğer taraftan KDV’deki indirim mekanizması vergilendirme dönemleri itibariyle uygulanmaktadır. Mükellefler bir vergilendirme döneminde teslim ettikleri mal ve hizmet bedeli üzerinden hesapladıkları vergiden sadece o mal ve hizmetin alımında ödedikleri vergiyi değil vergilendirme döneminde satın aldıkları diğer mal ve hizmetlerin vergisini de indirebilmektedirler. Bu durumda satılan mal ve hizmetlerin alımında ödenen vergi belki de daha önceki vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılmış da olabilmektedir. Diğer bir ifade ile indirim mekanizmasının işleyişinde uygulamadan kaynaklanan zaman itibariyle bir kayma söz konusu olmaktadır. Bunun neticesi olarak bir vergilendirme döneminde indirilebilecek vergi tutarı o dönemde satış faturaları üzerinden hesaplanacak vergiden fazla olabilmektedir. Bu takdirde indirim konusu yapılamayan aradaki farkın daha sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere bir sonraki vergilendirme dönemine devredilerek o döneme ait indirilecek vergi tutarına eklenmesi ve iade edilmemesi gerekmektedir.

yle="line-height:1.6em">KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

yle="line-height:1.6em">1-Mal ve Hizmet İhracatı (KDVK md.11) :

yle="line-height:1.6em">a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler (11/1-a)yle="line-height:1.6em">       

b) Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler (11/1-a)yle="line-height:1.6em">        

c) Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler (11/1-a)yle="line-height:1.6em">        

d) Karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri (11/1-a)yle="line-height:1.6em">        

e) Yolcu beraberi ihracat (11/1-b)yle="line-height:1.6em">        

          i) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldıkları mallar (Yolcu beraberi eşya ihracatı)yle="line-height:1.6em">         

          ii) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile yapılan satışlar (Bavul ticareti)yle="line-height:1.6em">        

d) Yabancıların Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler (11/1-b)

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi (11/1-b)

f) İhraç kayıtlı teslimler (Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil) (11/1-c)

g) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hammadde teslimleri(Geçici md.17)

2-Araçlar Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna (KDVK md.13) :

a) Deniz hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi tadil bakım ve onarımı ile bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetleri (13/a)

b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler (13/b)

c) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan teslimler (11/a)

d) Altın gümüş ve platin ile ilgili arama işletme zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

e) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

f) Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler (13/c)

g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (13/d)

h) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları limanlar ve hava meydanlarının inşası yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri (13/e)

ı) Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler (13/f)

i) 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi (13/g)

j) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na göre düzenlenen ürün senetlerinin ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ürün senedi alım-satım konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimi

3-Taşımacılık İstisnası (KDVK md.14) :

a) Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri (14/1)

b) İhraç malı taşıyan araçlara yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri (14/3)

4-Diplomatik İstisnalar (KDVK md.15) :

a) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine konsolosluklarına ve diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler (15/1-a)

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler (15/1-b)

5-Özürlülerin Eğitimleri Meslekleri Günlük Yaşamları İçin Özel Olarak Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç Ve Özel Bilgisayar Programları (KDVK md.17/4-s) :

6-Uluslararası Anlaşma Hükümlerine Göre Uygulanan İstisnalar (KDVK md.19/2) :

a) Türkiye-AB Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılan işlemler (1 ve 2 Seri No.lu Tebliğler)

b) Türkiye-AB katılım öncesi yardım aracı (IPA) çerçeve anlaşması (1 Seri No.lu Tebliği)

7-İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler (KDVK md.29/2) :

8-Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK md.9) :

a) Yurt dışından sağlanan hizmetler (Verginin tamamı)

b) KDV mükellefi olmayanlardan ticari işletmeye dahil olmayan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri (Verginin tamamı)

c) Profesyonel veya amatör spor kulüpleri oyuncularının formalarında gösterilen şahıslara veya kuruluşlara ait bina arsa arazi gibi yerlerde duvarlara yazılan pano olarak yerleştirilen dergi kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanması ve benzeri şekilde reklam verilmesi (Verginin tamamı)

d) Hurda metal plastik lastik kauçuk kağıt cam ve atıklarının teslimi(Bu istisna 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup sadece istisnadan vazgeçen mükellefler için uygulama devam etmektedir) (%90)

e) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri (1/2)

f) İthalatçılar rafineriler akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar (Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanların mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) tarafından yapılan akaryakıt ürünlerinin teslimi (%90)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bazı hizmetler (91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

          - Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (1/6)

          - Temizlik (2/3)  bahçe ve çevre bakım hizmetleri (1/2)

          - Özel güvenlik hizmetleri (4/5)

          - Makine teçhizat demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri (1/3)

          - Her türlü yemek servisi (1/2)

          - Danışmanlık ve denetim hizmetleri (1/2)

h) Yapı denetim kuruluşlarının sunduğu yapı denetim hizmetleri ile uluslar arası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri (1/2)

ı) İşgücü hizmet alımları (%90)

i) Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır alüminyum ve çinko külçe teslimleri

j) Bakır çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi(anotkatot her çeşit takoz-biyetslab platina kütük granül filmaşin levha boru prinç çubuk lama her türlü tel ve benzerlerinin teslimi) (%90)

k) Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi (%90)

l) Hurda ve atık plastikten elde edilen ürünlerin teslimi (plastik hurda ve atıklardan elde edilen ve plastik esaslı malzeme imalatında kullanılmak üzere hammadde olarak kullanılması) (%90)

m) Pamuk tiftik yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (%90)

n) Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi (1/2)

o) Turizm acente rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/ mağazalara götürmeleri karşılığında ödenen komisyonlar (2/3)

Diğer İş Ve İşlemler

 • Kuruluş İşlemleri
 • Değişiklikler
 • Sürekli Danışmanlık
 • Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (Saat Ücreti)
 • Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 • Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
 • Uyuşmazlık İşleri ve Uzlaşma
 • Hakemlik
 • Sermaye Piyasası Kurulu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetim İşlemleri
 • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi
 • SGK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılan İnceleme
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşleri

 

Diğer Tasdik Ve Tespit İşlemleri

 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
 • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
 • Dernek Tesis Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etmek ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine ilişkin Tespitler
 • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve LPG İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme ve Tespitler
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hâsılat Tespiti
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi
 • Servet ve Varlık İncelemeleri
 • Erteleme Taksitlendirme Formları Talep ve Değerlendirme Konusu Meblağ
 • Doğal Afetlerde Terkin İşleri
 • Stok Değerlemesi
 • Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti
 • 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri
Vergi Denetimi HizmetleriYMMvergidenetim

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ