Kurumsal İlkeler

A.             ETİK İLKELER

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak tüm denetim çalışmalarında Denetçiler etik hükümlere tabidir ve aşağıdaki etik ilkelere uyacaklardır. Ayrıca etik ilkelere uyum konusunda denetim sürecinin her aşamasında (Müşteri kabulü Risk Odaklı Denetim Çalışmaları ve Denetimin Tamamlanması) dikkat edilecek gerekli araştırma ve sorgulamalar bizzat görevli Sorumlu denetçi ve denetçilerce yapılacaktır.

1.              Dürüstlük;

Bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst açık doğru ve güvenilir olmak

2.              Tarafsızlık;

Önyargıların temayüllerin çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermemek

3.              Mesleki yeterlik ve özen;

Uygulama mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında mesleki bilgi ve beceriyi denetlenen işletmelerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve TDS’ye uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmek

4.              Sır saklama;

Mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak

5.              Mesleğe uygun davranış;

İlgili mevzuata uymak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmak

6.              Bağımsızlık;

Denetçinin işletmeden bağımsızlığı görüşünü herhangi bir etki altında kalmadan oluşturabilmesini temin eder. Bağımsızlık denetçinin dürüst davranabilmesini tarafsız olmasını ve mesleki şüpheciliğini devam ettirmesini sağlar.

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve şirket bünyesindeki denetçiler denetimleri esasen ve şeklen bağımsız olarak gerçekleştirir ve aşağıdaki hususları dikkate alırlar:

Esasta bağımsızlık; denetçinin dürüstlük tarafsızlık ve mesleki şüphecilik içinde hareket etmesini teminen mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak görüş açıklamasıdır.

a) Şekilde bağımsızlık; denetim kuruluşunun denetçinin veya bir denetim ekibi üyesinin; konuya ilişkin tüm durum ve şartları değerlendiren makul ve bilgi sahibi üçüncü kişilerde dürüstlük tarafsızlık ve mesleki şüphecilikten ödün verdiği intibaını oluşturabilecek durum ve davranışlardan sakınmasıdır.

b) Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve şirket bünyesindeki denetçiler denetim çalışmalarında denetlenen kuruluştan bağımsız ve tarafsız olmak zorunda olup hiçbir şekilde denetlenen kuruluşların karar alma mekanizmalarına katılamazlar. İlave olarak denetim kuruluşları ve denetçilerin bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması gerekir.

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. veya denetçilerde bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir. Bağımsızlığı zedeleyen veya ortadan kaldıran bazı durumlar şunlardır;

a) Denetçiler ile denetim kuruluşunun ortakları kilit yöneticileri denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat ortaklık kilit yönetici sıfatıyla iş olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması

b) Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın denetlenen işletme tarafından ödenmemesi

c) Denetim ücretinin denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması denetimin kalitesine dair belirsizlikler oluşturması denetim kuruluşu tarafından denetlenen işletmeye sunulan denetim dışı diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi

d) TTK madde 400 gereğince Yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişilerde aşağıdaki hallerin var olması:

Denetlenecek şirkette pay sahibiyse

Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa

Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi yönetim kurulu üyesi yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri eşi veya üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa

Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa

Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa

Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için kanun maddesinin (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi temsilcisi çalışanı yönetim kurulu üyesi ortağı sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise

Kanun maddesinin (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa

Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa

e) Bağımsızlığı zedeleyen diğer hallerin ortaya çıkması.

Bağımsızlığı tehdit eden hususların ortaya çıkması halinde bağımsızlığı koruyacak önlemler alınacaktır. Alınan önlemlerin tehditleri bertaraf etmeye yetmediği anlaşıldığında bağımsızlığın zedelendiği ve ortadan kalktığı kabul edilecektir.  Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. veya denetçiler denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bağımsızlığa yönelik tehditleri bunlara yönelik alınan önlemleri ve bu konuda yapılan tüm değerlendirmeleri yazılı olarak kayda almak ve saklamak zorundadır. Bağımsızlığın zedelendiği veya ortadan kalktığı haller KGK’na bildirilir ve Kurumdan onay alınmak suretiyle ilgili denetim sözleşmesi sonlandırılır.

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve denetçiler denetlenen işletmeye 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya başka bir hizmet vermeyecek bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri aracılığıyla yapmayacaklardır. Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin gerçek kişi ortakları denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kurumsal İlkeler

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ