Kalite Güvence Sistemi

KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ

 Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak Bağımsız Denetim faaliyetlerimiz bu dokümanda yer alan Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi dikkate alınarak BDS’lere ve ilgili etik hükümlere uygun bir biçimde gerçekleştirilecektir.

Bu kalite kontrol sistemi aşağıda belirtilen amaca ulaşmak için tasarlanan politikalar ile bunların uygulanması ve bunlara uygunluğun izlenmesi için gerekli olan prosedürlerden oluşmaktadır.

Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi hem denetimin taraflarına yol gösterici olmak hem de denetçilerin performansını ölçebilmek amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

21. yüzyılda daha etkin ve verimli denetim çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin kullanılması firmamızca esas alınmış olup Kalite Kontrol ve Güvence Sisteminde bahsi geçen uygulamalar Bilgisayar Destekli Denetim Programı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

 

Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi yazılı olarak hazırlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. Duyurma işlemi hem baskı doküman hem de internet sitesinde yayımlanmak suretiyle gerçekleştirilir. Tüm personelden bu dokümanı okudukları yönünde tebellüğ etmeleri sağlanır. 

 

Bu dokümanda yer alan uygulamalar denetçilerin BDS’lerde belirtilen sorumluluklarından farklılık gösterebilir. Bu tür durumlarda denetçi BDS’lerdeki yaklaşımlara uygun hareket etmeyi önceliklendirmekle birlikte ilgili tüm mevzuat hükümlerine veya mesleki yükümlülüklere uygunluk sağlamak denetçinin kendi sorumluluğundadır.

Denetim yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların denetimin yürütülmesi için gerekli olan belirli sorumlulukları üstlendikleri ön kabulüne dayalı olarak yürütülür. Finansal tabloların denetlenmiş olması yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Denetim; denetimin konusu hakkında mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle TDS çerçevesinde yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar. Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi dikkate alınarak yürütülecek bir denetim çalışmasından bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçinin vereceği görüşe dayanak oluşturacak makul bir güvence elde etmesi beklenmektedir. Makul güvence yüksek bir güvence seviyesidir. Denetçi denetim riskini (finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine rağmen denetçinin duruma uygun olmayan bir görüş vermesi riski) kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde ettiğinde makul güvence sağlamış olur.

Denetim çalışmaları risk odaklı ve önemlilik değerlendirmelerine dayanarak örneklem oluşturarak yürütülecek olup önemlilikle ilgili yargılara içinde bulunulan şartlar ışığında ulaşılır ve bu yargılar finansal tablo kullanıcılarının finansal bilgi ihtiyaçlarına ilişkin denetçi algısından; yanlışlığın büyüklüğünden veya niteliğinden ya da bu ikisinin birleşiminden etkilenir. Bu dokümanda belirtilenlere uymanın yanında denetimin planlanması ve yürütülmesi süresince denetçinin mesleki muhakemesini kullanması ve mesleki şüpheciliğini sürdürmesi beklenir. Ayrıca denetçilerin sürekli mesleki gelişimlerinin sağlanması başta kendi sorumlulukları olmakla birlikte Sorumlu Denetçilerce de izlenir.

Denetim faaliyetleri dönemsel olarak Kalite Kontrol ve Güvence Sistemi değerlendirmesine tabi tutulur ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak Kalite Kontrol ve Güvence Sisteminde dönemsel olarak iyileştirme/geliştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

KGS İçeriği:

KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ

I. GİRİŞ

A. AMAÇ

B. KAPSAM

C. TANIMLAR

D. STANDARTLAR

II. KALİTE KONTROL VE GÜVENCE SİSTEMİ UNSURLARI

A. KALİTEYE İLİŞKİN LİDERLİK SORUMLULUKLARI

B. ETİK İLKELER

1. Dürüstlük;

2. Tarafsızlık;

3. Mesleki yeterlik ve özen;

4. Sır saklama;

5. Mesleğe uygun davranış;

6. Bağımsızlık;

C. MÜŞTERİ İLİŞKİSİ ARAŞTIRMA VE SÖZLEŞME KABUL SÜRECİ

1. Müşteri Kabul Anketi

2. Denetim Sözleşmesi

D. İNSAN KAYNAKLARI

1. Denetçi Seçimi

2. Denetçi İş Sözleşmesi Örneği

3. Denetim Ekipleri

4. Denetçilerin Mesleki Yeterliliğin Sağlanması ve Geliştirilmesi;

5. Denetim Görev İş Planı Hazırlanması

6. İK Politika Metni

E. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ

1. Denetim Süreci

2. Bilgisayar Destekli denetim programı Kullanılması

1. Problem Çözme Tekniklerinin Kullanılması

2. Denetim Süreci detaylı Gösterimi

3. Örneklem Politikamız

F. RAPORLAMA

G. İZLEME

1. İzleme Kapsam ve Sorumlulukları

2. Denetim Durumunu Takip Etme

H. KALİTE GÜVENCE VE KONTROL SÜRECİNİN BELGELENDİRİLMESİ

1. Genel Olarak KKGS’nin Belgelendirilmesi

2. Çalışma kağıtları:

 

 

Kalite Güvence Sistemi

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ