İç Denetim

İç Denetim

“Geleceği yönetmenin anahtarı; İç Denetim

Neden İç Denetim;

Zamanımızın öne çıkan işletme ihtiyaçlarından birisi de, hissedarların kazancını arttırmak ve işletme faaliyetlerini geliştirmek amacıyla oluşturulacak bir iç denetim sistemidir. Öyle ki, iç denetim, yoğun rekabet koşullarında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin şimdiki ve gelecekteki rekabet güçlerini arttırmasına katkıda bulunarak, profesyonel yöneticilere, şimdiyi ve geleceği yönetmenin etkin bir anahtarını sunacaktır.

İşletme yöneticileri şimdiye kadar hep denetimin gölgesinde kararlar alıp uygulayabildiler ve çoğu zaman bir gün gelip denetlenecek olma gerçeği, yöneticilerin kararlarını kısıtlayıcı yönde etkiledi. İç denetim uygulamaları sayesinde denetim, yöneticilerin daha esnek ve kazanç getirici kararlar alabilmesinin güvencesi haline gelmiştir.

Birçok kurum; hem şimdiki zamanda hem de gelecek zamanda çok sayıda riskle karşı karşıya kalmaktadır. Risklerin gerçeğe dönüşmesi suretiyle tecrübe kazanmayı beklemeksizin, riskleri belirlemek, analiz etmek ve tedbirler almak, iç denetim faaliyetlerinin bir işletmeye sağlayacağı ilk faydadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu 378. maddesi hükmünde belirtilen risk yönetimi unsurlarının özünde bu fayda yer almaktadır.

Doğru stratejik kararlar vererek işletmeyi başarıya ulaştırmaya odaklanmış yöneticilerin, işletmenin içsel yapısı ve faaliyetlerinden kaynaklanan risklere gereğinden fazla zaman ayırması önemli bir kayıptır. İç denetimin sunacağı sistematik yapı sayesinde yöneticiler iç işleyişin etkinliği için daha az enerji harcayacaklardır.

Ayrıca, şiddetli rekabet ortamında, başarıya ulaştıracak kararlar ancak işletmesinin yapısı hakkında doğru bilgiye sahip yöneticilerce alınabilecektir. İç denetim sisteminin işletme yöneticilerine sunacağı en önemli hizmetlerin başında doğru bilgi akışını güvence altına alması gelmektedir.

Bununla beraber, iç denetim, işletmenin tüm tarafları için bir denetim kültürü ortamı oluşmasına en büyük katkıyı yapacak faaliyetler bütünüdür. Bu kültür sayesinde, bireysel ve kurumsal otokontrol mekanizmaları gelişecek ve çalışanlar ve yöneticiler açısından her türlü denetim bir korku olmaktan çıkacak, coşkulu bir performans sağlayıcısına dönüşecektir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte aşağıda da belirtildiği şekilde iç denetim unsurlarının önemi artmıştı.

6102 sayılı Kanunun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yıllık faaliyet raporlarında;

· Şirketin, karşı karşıya bulunduğu temel riskler ve bu risklere ilişkin değerlendirmelere, (madde 4)

· İç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu konularında açıklamalara, (madde 4)

· Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşüne, (madde 11)

· Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgilere, (madde 13)

· Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgilere, (madde 13)

· Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük risklere, (madde 13) yer verilmesi zorunlu tutulmuştur.

İç Denetim Çözümlerimiz

Anadolu Ekol olarak biz, kurum ve işletmelerin her birinin kendine has özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, etkin bir iç denetim yapısına sahip olmalarını, bu yapıyı işletme hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanabilmelerini ve tüm çalışan ve yöneticilerin otokontrol kültürünü sahiplenmelerini sağlayacak, işletmeye ve işletme süreçlerine değer katıcı nitelikte faaliyetler sunuyoruz.

* İç Denetim Sistemi Kapsamlı Danışmanlık Hizmetimiz;

Kapsamı:

· Risk Yönetimi, İç Kontrol, Yönetişim ve İç Denetim Sistemleri oluşturulması ve koordinasyonu.

Faaliyet Adımları:

· İşletme yapısı, hedefleri, faaliyetleri, çalışanları, müşterileri, iç ve dış çevresi ve pazar yapısı çok iyi analiz edilmek suretiyle, faaliyet ve risk haritalarının çıkarılması,

· İşletme faaliyetlerinin, işletme hedefleri ve organizasyon yapısı ile uyumlaştırılması ve somut belgelere aktarılması, iş akış haritalarının çıkarılması,

· İşletme faaliyetlerini tehlikeye sokan riskleri yönetmek amacıyla iç kontroller geliştirilmesi, test edilmesi, mevcut kontrollerin etkinleştirilmesi,

· Risk Yönetimi Ve İç Kontrol çalışmalarının sistematize edilerek organizasyon yapısı içerisine entegre edilmesi,

· Orta ve üst düzey karar mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle karar süreçlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla Yönetişim Sistemi oluşturulması,

· Risk Yönetimi, İç Kontrol Ve Yönetişim Sistemlerinin etkinliğini periyodik olarak değerlendirmek suretiyle işletme üst yönetimine güvence verecek bir İç Denetim sistemi kurmak.

Faaliyet Alanı:

· İşletme Hedef, Strateji ve Planları

· İşletme Organizasyon Yapısı

· Yönetişim Süreçleri ve Karar Mekanizmaları

· İç ve Dış Mevzuat

· İç ve Dış Çevre

· İdari Yapı ve Faaliyetler

· İnsan Kaynakları Sistemi

· Finans ve Muhasebe Sistemleri

· Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kanalları

· İş (Tedarik, Üretim, Pazarlama, Satış vb.) Süreçleri

* İç Denetim Hizmetimiz;

Kapsamı:

· Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetişim Sistemlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sistemlerin etkinliği ve verimliliği hususunda üst yönetime güvence verilmesi,

Faaliyet Adımları:

· Risk belirleme, değerlendirme ve yönetim aşamalarının değerlendirilmesi, risk yönetim sürecinde etkin olmayan uygulamaların belirlenmesi, öneriler geliştirilmesi,

· İç kontrollerin test edilmesi, test sonuçlarının analizi ve kontrollerin değerlendirilmesi, öneriler geliştirilmesi,

· Yönetişim sisteminin organizasyon yapısı ile uyumlaştırılması, etkinliğinin değerlendirilmesi, öneriler geliştirilmesi,

· İç Denetim sisteminin kalite güvence süreçlerinin gözden geçirilmesi ve güvence raporu düzenlenmesi,

· İç Denetim sonuçları raporunun ilgili taraflara sunulması ve uygulamasının izlenmesi.

Faaliyet Alanı:

· İşletme Risk Yönetim Sistemi

· İşletme İç Kontrol Sistemi

· İşletme Yönetişim Sistemi

· İşletme İç Denetim Sistemi

İç denetim nedir?
Mali denetimden farkı nedir?
Kurum olarak iç denetime ihtiyacımız var mı?
Kurumumuza sağlayacağı faydalar nelerdir?
İç denetim nasıl gerçekleştirilir?
İç denetimde neler yapacağız?

İç Denetim;

· Klasik mali denetim hizmetleri dışında farklı bir denetim hizmetidir.

· Kurumun idari, ticari ve üretime dönük tüm faaliyetlerini kapsar.

· Denetim, bizzat iş yerinde ve faaliyetler izlenerek gerçekleştirilir.

· Kurumdaki doğal iş akışını içeren süreçlerin denetimine odaklanır.

· Hem yöneticilerle hem de çalışanlarla sürekli iletişim halinde gerçekleştirilir.

· Verimsiz çalışan yapıları ortaya çıkarır.

· Kurumun rekabet ve maliyet avantajlarına odaklanır.

· Kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve performans sistemlerinin gelişimine öncülük eder.

· Denetimin her aşamasında teknik analiz yöntemlerini ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerini kullanır.

· Finansal tablolar oluşmadan önce izlemeye ve muhtemel hataları tespite olanak sağlar.

· Kurumun hedefleri ile süreçlerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

· Dinamik bir denetimdir ve çok sık ve istenen detay düzeyine ayarlanabilen raporlar üretir.

· Yöneticilerin kurumu bir bütün olarak izlemelerine yardımcı olur.

· Çalışanların yaptıkları işi daha iyi tanımalarını sağlar.

İç Denetim kavramı, tüm dünyada kabul gören ve ülkemizde de çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarında uygulamaya geçirilen çağdaş denetim yaklaşımı getirmektedir.

Literatürde İç Denetim Nedir?

Kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Mali denetimden farkı nedir?

Mali denetim kurumun sadece mali tabloları, hesapları ve muhasebesi ile ilgilidir. Kurumun diğer faaliyetleri hakkında bilgi vermez. Oysa iç denetim;

· Kurum faaliyetlerinin tamamı ile ilgilidir, tüm birimler değerlendirme kapsamındadır,

· Kurumun tüm risklerini tespit eder,

· Bu risklere karşı kurumda herhangi bir kontrol olup olmadığına ve doğru çalışıp çalışmadığına bakar.

· Kurum hedeflerine ulaşmakta mıdır? Verimli çalışmakta mıdır? Bunu tespit eder.

· Kurumda mevcut ve potansiyel risklerin nasıl belirlendiğini ve yönetildiğini değerlendirir.

· Risklere, hatalara, suistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerin varlığını ve etkinliğini değerlendirir.

· Yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlıklılığını değerlendirir.

· Personel yapısının görev ve yetkiler için uyumluluğunu değerlendirir.

· Sonuçları ilgili kurum içi makama raporlar ve sorunlara çözüm önerileri getirir.

Bu bağlamda iç denetim:

Kurum yönetimi için kurumun fotoğrafını çeker. Fotoğraftaki hataları gösterir. Bu hatalar neler olabilir:

· Farkında olunamayan riskler

· Yeterli tedbir alınmamış riskler

· Çeşitli verimsizlikler

· Organizasyonel yapıda verimsizlik ve insan kaynağı yetersizliği

· Tam olarak uygulanmayan kararlar

· Yetersiz kaynaklar

· Tasarruf yapılması muhtemel alanlar (maliyet tedbirleri)

· Kontrol altında olmayan alanlar, iç kontrol eksiklikleri

· Çeşitli fırsatların kaçmasına neden olan uygulamalar

· Dile getirilmeyen istek ve serzenişler

Kurumumuzun iç denetime ihtiyacı var mı?

· Bir kurum ne kadar başarılı olursa olsun, ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, bağımsız bir gözün kuruma dışarıdan bakması ve faaliyetleriyle birlikte bir bütün olarak tarafsız bir şekilde değerlendirmesi faydalıdır.

· Her zaman daha fazla gelişme sağlamak mümkündür.

· Tespit edilmemiş ve önlem alınmamış bazı riskler çok yıkıcı sonuçlara neden olabilir.

· İç denetim kurum ortakları ve üst yönetimi adına yapıldığından, kurum yönetiminin denetim yükünü hafifletir.

· İç denetim tüm dünyada yaygın olarak kabul görmektedir. Ülkemizde de iç denetime ilişkin mevzuat, kamu kuruluşları için yayınlanmış olup, yaklaşım uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Özel sektörde pek çok büyük kuruluş bu çağdaş iç denetim yaklaşımını benimsemektedir.

· Yeni TTK ve Kamu Yönetimi yapılanması süreçleri ile yönetim paradigması değişiyor. Kurumsal yönetimi güçlü, iç denetim sistemi gelişmiş kurumlar bu süreçlere çok daha hızlı uyum sağlayacaklar.

· Kurum, çağdaş iç denetim yaklaşımını benimseyen, uygulayan öncü bir kuruluş olarak önemli ölçüde prestij kazanacaktır.

· En önemlisi, kurum yönetimi kurumun işleyişi hakkında tarafsız bir gözün, periyodik ve sistematik bir değerlendirmesine sahip olacaktır.

Kuruma sağlayacağı faydalar nelerdir?

Yukarıda değinilmiş olmakla birlikte özet olarak iç denetim;

· Verimlilik düzeyini tespit eder, geliştirmeye yönelik çözüm üretir

· Kurum performansını ölçer, potansiyele ulaşmayı engelleyen faktörleri tanımlar

· Faaliyetleri sağlıksız hale getirebilecek durumları belirler ve çözüm önerileri sunar

· Departman ve süreçlerdeki kontrolleri analiz eder

· Kurum yönetimine birçok alanda yardımcı olur

· Riskleri belirler ve yönetilmesine yardımcı olur

· Yasal ve güncel uluslararası düzenlemelere uyumu güçlendirir

İç denetim nasıl gerçekleştirilir? İç denetimde neler yapılacaktır?

· Yöneticim ve personelle toplantı ve görüşmeler yapılacak. Amaç, hedef ve beklentiler netleştirilecektir.

· Kurum organizasyon yapısı ve görev/yetki dağılımı ortaya konulacaktır.

· Kurumunuzun iş ve işlemleri, süreçleri değerlendirme altına alınacak, bu amaçla çeşitli bilgi ve belge incelemesi yapılacak, işler yerinde gözlemlenecektir.

· Kurumunuzdaki iş süreçleri belirlenecektir. Departman bazlı değil, süreç bazlı denetim yapılacaktır. Örneğin: muhasebe departmanını çeşitli süreçlere ayrılacak, denetim bu süreçler bazında yapılacaktır. (Satınalma süreci, vergi süreci, bordro hazırlama süreci, alacak ve borç yönetimi süreci, vb. gibi). Diğer tüm departmanlar için de bu şekilde çalışılacaktır.

· Böylece tüm Kurum daha verimli ve güvenli bir denetim yöntemiyle “süreç bazlı” olarak incelenmiş olacaktır. Birim bazlı denetim, sadece o birimi ilgilendirir. Ancak süreç bazlı denetimde pek çok birimi işin içine girer. Daha sıkı denetim imkanı doğar. İşin doğal akışı yakalanmış olur. Örneğin: Satınalma süreci, sadece muhasebe değil farklı birimleri ilgilendirir. Yalnız muhasebe bacağına bakmak aldatıcı olabilir.

· Kurum içi tüm süreçler belirlendikten sonra, tüm süreçlerin risk değerlendirmesi yapılacaktır. Bu aşamada önceliklendirme çalışmaları sayesinde en riskli olanlar belirlenecektir. En riskli süreçlerin yanı sıra kurum yönetiminin denetlenmesini özellikle arzu ettiği süreçler de tespit edilecektir. Genellikle en riskli süreçler, denetlenmesi en çok arzu edilenlerdir.

· Denetime en riskli süreçlerden başlanacak, en yüksek riske sahip olanlara öncelik verilerek denetimde verimlilik sağlanacaktır.

· Risk önceliklendirmesi yapıldıktan sonra, yıllık denetim planı hazırlanacaktır. Denetim periyodu (aylık, üç aylık, altı aylık) kurum yöneticileri ile ortak olarak tespit edilecektir.

· Denetim öncesi hazırlıklar için bazı bilgi ve belgelerin denetçilere iletilmesi gerekecektir.

· Denetime başlanacaktır.

· Denetim gerçekleştirilecek ve denetim sırasında ortaya çıkan bulgular ve tavsiyeler vakit geçirilmeden üst yönetim ile paylaşılacaktır.

· Denetim raporu yazılacak ve denetim sonlandırılacaktır.

· Denetim rapor sonuçları yönetime sunulacak ve alınan önlemler etkilerine bakılmak suretiyle yönetim ile birlikte izlenecektir.

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ