Bağımsız Denetim HizmetleriYeni Türk Ticaret kanunu öncesinde mali tablolar uygunluk ve faaliyet denetimlerinin işletmenin talebi ile ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde serbest meslek sürdüren denetçiler veya bunların oluşturdukları kuruluşlarca yapılması suretiyle gerçekleştirilen Bağımsız Denetim bu kanun sonrasında Bakanlar Kurulunca belirlenecek nitelikteki şirketler için zorunlu hale getirilmiş ve denetim yetkisi de farklılaştırılmıştır. 27.09.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararınca 1 sayılı listede sayılan şirketler ile aktif büyüklüğü 150.000.000.- TL ve üstü yıllık net satış hâsılatı 200.000.000.- TL ve üstü veya çalışan sayısı 500 ve üstü olma koşullarından en az ikisini taşıyan işletmeler bağımsız denetime tabi olarak belirlenmiştir. Yeni bir Bakanlar Kurulu kadar bu karar kapsamındaki şirketler dışındakilerinin bağımsız denetim yaptırmaları zorunlu değildir.

Bağımsız Denetim finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda ilgili taraflara makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Anadolu Ekol olarak biz Bağımsız Denetim yama zorunluluğu bulunsun bulunmasın tüm işletmeler için işletmenin hedef ve amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunacak işletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği arttıracak işletmenin karşı karşıya olduğu risklerin yönetiminde yardımcı olacak yöntem ve teknikler kullanmak suretiyle mevzuat doğrultusunda ve denetim standartlarına uygun bağımsız denetim hizmeti sunuyoruz. 

 

Yıllık Faaliyet Raporu:
Şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri denetçi tarafından finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir.

 

Finansal Raporlamalar:
Defter tutma düzeninin finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı

 

Muhasebe Kayıt Düzeni
Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde şirketin malvarlığı finansal ve karlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı

 

Kurumsal Yönetim Yapısı
Yönetim kurulunun ve üst yönetiminin sorumlulukları ile şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü tutarlılığını güvenirliğini zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan kurumsal risk yönetimi iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişi ve etkinliği

 

Bağımsız Denetim Süreci
Denetim süreci her bir hesap dönemi için işletmenin iş teklifiyle başlar denetim kuruluşu veya denetçinin seçildiği hesap dönemi için yapılır. Denetim standartlarına göre planlanır programlanır yürütülür ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erer. Raporun verilmesinden sonraki yükümlülüklere ilişkin hükümler saklıdır. Denetim süreci standartları çerçevesinde belgelendirilir.

 

Çalışma İlkelerimiz
Dürüstlük
Tarafsızlık
Mesleki yeterlik ve özen
Sır saklama
Mesleğe uygun davranış
 

Kalite Kontrol ve Güvence Sistemimiz
Anadolu Ekol olarak kendi bünyemizde yer alan Kalite Kontrol ve Güvence Sistemimiz sayesinde bağımsız denetimde gerekli kaliteyi ve güveni sağlamak amacıyla sunduğumuz hizmetlerin belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı sürekli olarak izlenmekte ve izleme sonuçlarına göre geliştirilmektedir.

 

Denetim Ekiplerimiz
Denetim çalışmaları işin gerektirdiği sayı ve nitelikte denetçiden oluşan denetim ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilir. Denetim ekiplerimiz denetlenen işletmenin büyüklüğü faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak gerekli yetki bilgi beceri ve tecrübeye sahip paylaşımcı temsil ve iletişim yeteneği yüksek olan yeterli sayıda denetçiden oluşturulmaktadır.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

0424 2369192

İzzetpaşa Mh. Gazi Cd. Yeni Belediye İş Merkezi Kat 6 No 4-5 Elazığ